Egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea participării depline a fiecarei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. Dreptul la egalitate de șanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă sunt premise pentru dezvoltarea societații și asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori precum toleranța și egalitatea. O serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea principiului egalității de șanse pe piața muncii au fost emise de-a lungul timpului.

Ariile în care se aplică principalul document care reglementează punerea în aplicarea a principiului egalității sunt: – Accesul la încadrarea în muncă – Promovarea și formarea profesională – Condițiile de muncă – Securitate socială Prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor: rasa, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Acte normative privind egalitatea de șanșe pe piața muncii: – Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările ulterioare. – Ordonanța de Urgentă nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată. – Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată. – Codul Penal.